Ukratko o financijskim izvješćima

30-06-2021

ukratko-o-financijskim-izvjescima-i-sto-nam-govore

Mnoga mala, pa čak i srednja poduzeća u potpunosti prepuste brigu o financijskim izvješćima svojim računovođama te se s podacima u financijskim izvješćima upoznaju u trenutku predaje izvješća za prethodnu godinu….

Termini kao što su aktiva, pasiva, prihodi i rashodi, novčani tok, zalihe, potraživanja su neki od računovodstvenih naziva koji se koriste u svim poslovnim funkcijama i organizacijskim nivoima.

Kako postaviti ciljeve, pratiti produktivnost, efikasnost i likvidnost poduzeća je za većinu poduzeća vrlo izazovno. To su termini koji se koriste u ekonomskim krugovima, a sastavni su dio poslovanja svakog poduzeća. Kako bi mogli izvršiti analizu podataka koji će pomoći u donošenju odluka potrebno je važne ekonomske pojmove razumjeti bar u osnovama.

Dobra vijest je, kako ne treba biti veliki stručnjak za razumjeti osnovne brojke u financijskim izvješćima. U nastavku je kratko pojašnjenje koje vam može pomoći u praćenju poslovanja poduzeća.

Kako čitati financijska izvješća?

Podaci u financijskim izvješćima govore nam od kuda dolaze financijska sredstva i na što nam novac odlazi. Ona ukratko prikazuju stanje svih poslovnih aktivnosti, a kreiraju se ovisno o potrebama vlasnika.

Za svakog poduzetnika ili onoga tko to želi postati u ovom tekstu objasnit ću ukratko najvažnija financijska izvješća.

Najvažnija financijska izvješća su:

 1. Bilanca stanja
 2. Račun dobiti i gubitka
 3. Izvješće o toku novca

Bilanca stanja

Bilanca stanja je temeljno financijsko izvješće koji se izrađuje mjesečno, a govori nam o financijskoj snazi poduzeća. 

Daje nam uvid u stanje naše likvidnosti i zaduženosti tj. koliko novaca imamo na raspolaganju. Likvidnost je financijsko stanje poduzeća ili pojedinca u kojem postoji usklađenost između pritjecanja novčanih sredstava i obveza plaćanja. Zaduženost je pokazatelj pomoću kojeg pratimo koliko se financiramo tuđim novcem.

Što sve vidimo iz bilance stanja?

 1. Imovinu - sve što imamo na raspolaganju. Podijeljena je na potraživanja, novac, zalihe i imovinu.
 2. Obveze – sve što dugujemo, što uključuje kredite, zajmove i ostale obveze.
 3. Kapital – naša neto vrijednost novca koji smo uložili u poduzeće, a uključuje i zadržanu dobit.

Kako su te tri stavke bilance stanja međusobno povezane?

Kapital (neto vrijednost) = Imovina – Obveze

Kako nam pomažu informacije u bilanci stanja?

●        Možemo dobiti uvid u financijsku snagu poduzeća

●        Možemo pratiti obveze prema dobavljačima, prema zaposlenicima, bankama

●        Možemo pratiti stanje potraživanja od kupaca

●        Možemo pratiti promjene naše neto vrijednosti.

Naravno, postoje razlike između različitih djelatnosti poduzeća (uslužna i proizvodna poduzeća koja npr. imaju ili nemaju zalihe, više ili manje imovine). Ali za konkretnije informacije o tome potrebno je više od osnovnih informacija koje u ovom tekstu obrađujemo.

Račun dobiti i gubitka

Bilanca stanja nam govori koliko imamo i koliko dugujemo, ali nam ne govori kako je do toga došlo i kako uspješno poslujemo.

Odgovore na ta pitanja nam daje račun dobiti i gubitka. Uz pomoć računa dobiti i gubitka možemo pratiti koji su nam izvori prihoda i koje smo troškove imali u određenom periodu godine.

Jednostavno, račun dobiti i gubitka nam kaže koliko nam je prihoda potrebno da možemo podmiriti svoje troškove. 

Najčešće se prati mjesečno, a ovisno o dinamici poslovnih aktivnosti može se pratiti i češće.

U prvom dijelu računa dobiti i gubitka nalaze se prihodi koji su nastali prodajom proizvoda ili usluga, dakle sve ono za što smo izdali račune.

U drugom dijelu nalaze se troškovi koji su nastali prilikom izrade proizvoda ili usluga.

Kada od prihoda oduzmemo troškove kao rezultat imamo dobit ili gubitak iz poslovanja.

Važno je znati kako prihodi nisu isto što i primici, a pojam troškova ne obuhvaća samo trošak plaća, uredskog materijala….

Zašto nam je račun dobiti i gubitka neophodan?

U nastavku je par najbitnijih razloga:

 1. Za jednostavno praćenje prihoda i troškova koji su nastali u promatranom periodu
 2. Izradu poslovnog plana
 3. Postavljanje ciljeva
 4. Praćenje postavljenih planiranih parametara
 5. Rano upozorenje ako dolazi do promjene u smanjenju prihoda ili povećanja troškova
 6. Obveza predaje financijskih izvješća radi objave podataka

Izvješće o toku novca

Izvješće o toku novca nam pruža informacije o bruto plaćanjima i primicima poduzeća te nam ukazuje koliku potrebu za prihodima imamo u budućem razdoblju. 

Vlasnik poduzeća treba razumjeti tok novca kako bi na vrijeme osigurao profitabilno poslovanje poduzeća i dovoljno kapitala. Izrađuje se najčešće mjesečno. Direktno je povezan sa stavkama bilance stanja i računa dobiti i gubitka.

Od čega se sastoji izvješće o toku novca?

Sastoji se od tri osnovna dijela:

 1. Tok novca iz poslovnih aktivnosti
 2. Tok novca iz investicijskih aktivnosti
 3. Tok novca iz financijskih aktivnosti

1. Tok novca iz poslovnih aktivnosti

Evidentiraju se aktivnosti koje stvaraju prihod i troškove poduzeća – uglavnom su vezane uz primitke i izdatke od prodaje robe ili pružanja usluga, od naknada, provizija, isplate dobavljačima, zaposlenicima.

2. Tok novca iz investicijskih aktivnosti

U ovom dijelu evidentiraju se aktivnosti vezane uz stjecanje i otuđivanje dugotrajne imovine i drugih ulaganja – novčani primici i izdaci od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme, od otplata kredita, danih zajmova….

3. Tok novca iz financijskih aktivnosti

Aktivnosti koje su vezane uz financiranje poslovanja i obuhvaćaju promjene vezane uz visinu i strukturu kapitala i obveza – novčani primici i izdaci od dionica, zadužnica, kredita, zajmova.

Zbrajanjem primitaka i izdataka za sve poslovne aktivnosti kao rezultat dobijemo neto toka novca.

Što trebate znati o neto toku novca?

Poduzeće koje ima negativan tok novca može biti u kratkoročnoj ili dugoročnoj opasnosti za poslovanje poduzeća. 

Može se raditi samo o kratkotrajnom lošijem stanju toka novca, kada npr. ulažemo u neku skupu opremu ili ulažemo u novi pogon. Kada se počinju ostvarivati veći prihodi zbog tog ulaganja, to poboljšava sliku toka novca.

No, ako se ne počnu ostvarivati očekivani prihodi to nam može ukazivati i na ozbiljniji problem.

Zbog toga, pratite kretanje stanja novca po vrstama primitaka i izdataka, kako bi mogli pravovremeno reagirati.

Pratite svoje poslovanje najmanje jedan puta mjesečno kako bi pravovremeno reagirali na promjene stavki u temeljnim izvješćima. 

Kontroling pomaže vlasnicima poduzeća da koriste financijska izvješća u svrhu poboljšanja upravljanja. 

Ako vam je potreban savjet ili edukacija, slobodno nam se obratite.

Autor članka: Anka Cvitanović Jovanić

logoNazad ›