Osnovne informacije o poticajima za samozapošljavanje

4. siječnja 2024.

10 min čitanja
ACJ AIMS poticaji za samozapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja s aktivnom politikom zapošljavanja i u 2024. godini, a jedna od mjera je i poticaja za samozapošljavanje koja ove godine maksimalno iznosi 20.000 eura. 

Navedeni iznos može se osigurati korištenjem 5.000 eura dodatnih sredstava za ulaganje u digitalna i zelena radna mjesta. Maksimalan iznos bez korištenja dodatnih sredstava iznosi 15.000 eura.

Često postavljena pitanja uz poticaje i izradu poslovnog plana možete pročitati ovdje. U nastavku su osnovne informacije o poticajima.

Koji je rok za predaju zahtjeva?

Zahtjevi za dodjelu poticaja zaprimaju se najkasnije do 30.09.2024.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

U nastavku možete detaljnije pročitati o sljedećim mjerama:

 1. Poticaji za samozapošljavanje
 2. Poticaji za samozapošljavanje – zeleno/digitalno

U nastavku su navedeni osnovni uvjeti svake grupe:

1. Poticaji za samozapošljavanje

Poticaj za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika.

Skupina do 15.000 eura:

 • C - Prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
 • F - Građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

Skupina do 10.000 eura:

 • C - Prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
 • J - Informacije i komunikacije

Skupina do 7.000 eura:

 • D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • E - Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • G - Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • H - Prijevoz i skladištenje
 • I - Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • M - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • Q - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • P - Obrazovanje
 • R - Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • S - Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Koji su prihvatljivi troškovi poticaja za samozapošljavanje u 2024. godini?

a) Fiksni iznos od 5.000 eura unaprijed je određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, sirovine i potrošnog materijala, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

b) Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje poticaj.

c) Prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorija:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti koja se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja franšiza
  *Napomena: Uredba o potporama male vrijednosti isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.

Koji je uvjet da troškovi budu prihvatljivi?

 • Moraju biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu
 • Trebaju odgovarati realnim tržišnim cijenama
 • Moraju biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi. Zavod u svrhu utvrđivanja osnovanosti stavki iz troškovnika može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatnu dokumentaciju (npr. dokaze o istraživanju tržišta i sl.).

Je li PDV prihvatljiv trošak?

 • Trošak PDV-a iskazan na računima, kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos poticaja.
 • Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli poticaja također nisu prihvatljive.

Koje su obveze korisnika poticaja za samozapošljavanje?

 • 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljen poticaj.
 • ­Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja sukladno odobrenom troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. Isto se dokazuje dostavom dokaza o utrošku varijabilnog iznosa potpore u roku od 30 dana od isteka prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja.
 • ­Ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa poticaja. Isto se dokazuje službenim i zakonom propisanim financijskim izvješćima, u obliku i sadržaju, koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi.
 • U roku od 30 dana od datuma nabave opreme, o svom trošku označiti sufinanciranu opremu putem informativne plastične ploče ili samoljepljive plastificirane naljepnice. Sva vozila i sufinancirana oprema (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu) vrijednosti od 1.500 EUR (s uključenim PDV-om) i više trebaju biti propisno označena. Izgled ploče ili naljepnice mora sadržavati bijelu podlogu na kojoj se nalazi logo Zavoda i logo s oznakama Europske unije (dostupni na web adresi: www.mjere.hr) s natpisom „Sufinancira Europska unija“. Informativna ploča ili naljepnica mora biti na predmetu sufinanciranja najmanje do kraja sufinanciranog razdoblja.

Koje su dužnosti korisnika poticaja u slučaju nepoštivanja navedenih obveza?

Od ukupno isplaćenog varijabilnog dijela poticaja, vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku iznosa poticaja prema odobrenom troškovniku ili dokazi nisu prihvatljivi, odnosno nastali su ili su plaćeni izvan propisanog roka, uvećano za zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti poslovnog subjekta i odjave korisnika poticaja kao zaposlenog iz HZMO baze s osnove radnog odnosa prije isteka 24-mjesečnog razdoblja ili prijave korisnika poticaja kao zaposlenog na nepuno radno vrijeme, korisnik poticaja vraća isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu na sljedeći način:

 • ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u prvom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupno isplaćeni iznos poticaja,
 • ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u drugom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupni iznos varijabilnog dijela poticaja i 50% fiksnog iznosa isplaćene poticaja.

 

Udruživanje korisnika poticaja za samozapošljavanje

U 2024. godini udruživanje korisnika nije prihvatljivo.

 

Tko ne može ostvariti poticaj?

 • Podnositelji zahtjeva čiji su privatni računi blokirani, odnosno koji u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju registrirane neizvršene osnove za plaćanje, te imaju pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.
 • Podnositelji zahtjeva koji su bili u statusu nositelja samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, vlasnik obrta, vlasnik/osnivač trgovačkog društva, osnivač/vlasnik/nositelj/direktor/ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti, članovi zadruga, obavljali domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu unazad 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.
 • Podnositelji zahtjeva kojima je prethodni radni odnos prestao osobno uvjetovanim otkazom, u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže poticaj, ukoliko u međuvremenu nisu postali dugotrajno nezaposlene osobe ili radno neaktivne dulje od 12 mjeseci. Pod dugotrajnom nezaposlenošću smatra se da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja Zavoda dulje od 12 mjeseci.
 • Podnositelji zahtjeva koji su već jednom koristili poticaj za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele poticaja.
 • Podnositelji zahtjeva koji namjeravaju preuzeti postojeći poslovni subjekt.

Napomene

Ako su, uz podnositelja zahtjeva koji koriste sredstva za samozapošljavanje, osnivači trgovačkog društva i druge osobe, podnositelj zahtjeva mora imati većinski udio u poslovnom subjektu i biti ovlašten za zastupanje poslovnog subjekta.

Ako je uz podnositelja zahtjeva koji koristi sredstva za samozapošljavanje suosnivač obrta druga fizička osoba, korisnik sredstava mora osnovati zajednički obrt sa suosnivačem. 

2. Poticaji za samozapošljavanje - zeleno i digitalno

Za podnositelja zahtjeva koji udovoljava kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom.

Iznos poticaja određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti i poticaja za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika.

Skupina do 20.000 eura:

 • C - Prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
 • F - Građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

Skupina  do 15.000 eura:

 • C - Prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
 • J - Informacije i komunikacije

Skupina  do 10.000 eura:

 • D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • E - Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • G - Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • H - Prijevoz i skladištenje
 • I - Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • M - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • Q - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • P - Obrazovanje
 • R - Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • S - Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

Napomena: Poslodavac je dužan 3.000 eura od ukupnog iznosa poticaja utrošiti na aktivnosti koje doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom.

 

Što su zelena radna mjesta?

 • Radna mjesta u gospodarskim subjektima koji proizvode zelene proizvode i/ili pružaju zelene usluge odnosno koji se bave okolišno održivom djelatnošću.
 • To su dakle svi subjekti koji svojom djelatnošću znatno doprinose jednom ili više okolišnih ciljeva na način kako su utvrđeni u Uredbi (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja, a da pritom ne nanose štetu drugim okolišnim ciljevima.
 • Zelenim radnim mjestima smatrat će se i ona radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša.

Koji su okolišni ciljevi?

 • Ublažavanje klimatskih promjena.
 • Prilagodba klimatskim promjenama.
 • Održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa.
 • Prijelaz na kružno gospodarstvo.
 • Sprečavanje i kontrola onečišćenja.
 • Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustav.

Koji su kriteriji za utvrđivanje zelenih djelatnosti?

Poslodavci koji isporučuju zelene usluge/proizvode te koji su registrirani po NKD djelatnosti na dozvoljenim NKD područjima zadovoljavaju uvjete za dodjelu poticaja za zelena radna mjesta.

 

Koji su kriteriji za određivanje područja zelenih proizvoda i usluga?

 

1. Energija iz obnovljivih izvora

Električna energija, toplina ili gorivo proizvedeno iz obnovljivih izvora energije.

2. Energetska učinkovitost

Proizvodi i usluge koji poboljšavaju energetsku učinkovitost. Ovoj kategoriji pripada energetski učinkovita oprema, uređaji, zgrade i vozila, kao i proizvodi i usluge koji poboljšavaju energetsku učinkovitost zgrada i učinkovitost skladištenja i distribucije energije, kao što su Smart Grids napredne elektroenergetske mreže.

3. Smanjenje i uklanjanje onečišćenja, smanjenje stakleničkih plinova te recikliranje i ponovna uporaba

Proizvodi i usluge koji:

 • Smanjuju ili uklanjaju stvaranje ili oslobađanje zagađivača ili otrovnih spojeva odnosno uklanjaju onečišćujuće tvari ili opasan otpad iz okoliša.
 • Smanjuju emisije stakleničkih plinova drugim metodama osim proizvodnje obnovljive energije i energetske učinkovitosti.
 • Smanjuju ili eliminiraju stvaranje otpadnih materijala; odnosno koji prikupljaju, ponovno koriste, obnavljaju, recikliraju ili kompostiraju otpadne materijale ili otpadne vode.

4. Održivo upravljanje i očuvanje prirodnih resursa

 • Proizvodi i usluge koji čuvaju prirodne resurse. U ovu kategoriju uključeni su proizvodi i usluge vezani uz ekološku poljoprivredu i održivo šumarstvo, upravljanje zemljištem, upravljanje vodenim resursima, očuvanje tla, voda ili divljih životinja.

5. Usklađenost s okolišnim standardima, obrazovanje te podizanje svijesti šire javnosti

Proizvodi i usluge koji:

 • Provode okolišne propise/standarde
 • Osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije
 • Povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša

Koji su zeleni proizvodi i usluge?

 • Usluge obnove rudnika,
 • usluge prikupljanja drenažnih voda radi sprječavanja onečišćenja podzemnih voda,
 • instrumenti, strojevi i uređaji za analizu onečišćujućih tvari, filtriranje ili pročišćavanje plinova i tekućina,
 • cijevi za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda te za vodno gospodarstvo,
 • vreće i vrećice kojima se zamjenjuju plastične vrećice; kante, kutije, spremnici i ostale posude za skladištenje i prijevoz otpada; ploče, blokovi i slični predmeti od biljnih vlakana, slame ili drvnog otpada, spojeni mineralnim vezivima; palionice i strojevi za obradu otpada (npr. koji se upotrebljavaju na odlagalištima),
 • usluge održavanja i popravka za smanjivanje gubitka vode,
 • posebna oprema za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora: npr. sustavi za skladištenje bioplina, kotlovi na drva i ostali uređaji, solarne ploče i fotonaponske ćelije, hidraulične turbine i vodenična kola, vjetroturbine,
 • posebna oprema proizvedena za zaštitu okoliša i proizvodi za upravljanje resursima: npr. termostati za reguliranje, grijanja i hlađenja, termostatski ventili, toplinske crpke, kondenzacijski kotlovi, solarni grijači vode,
 • usluge održavanja, popravka i instalacije ekoloških proizvoda,
 • električna struja, plin i toplina iz obnovljivih izvora,
 • recikliranje i ponovno korištenje rabljene robe,
 • usluge održivog turizma,
 • usluge odvodnje: prikupljanje, prijevoz i pročišćavanje otpadnih voda, rad, održavanje i čišćenje sustava odvodnje,
 • usluge sanacije i čišćenja tla, podzemnih i površinskih voda,
 • inženjerske i arhitektonske usluge za energetski učinkovite i pasivne zgrade i energetsku obnovu postojećih zgrada,
 • inženjerske i arhitektonske usluge za projekte obnovljive energije,
 • usluge ekološkog savjetovanja,
 • sakupljanje javnog otpada i otpada s ulica,
 • administrativne usluge za zaštitu okoliša i upravljanje resursima itd.

 

Koja su digitalna radna mjesta?

Radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne informacijsko – komunikacijske vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima:

 • programiranje, razvoj aplikacija,
 • digitalna poslovna analiza,
 • digitalni marketing i kreiranja sadržaja,
 • digitalni dizajn i vizualizacija podataka,
 • upravljanje digitalnim proizvodima,
 • podatkovna znanost,
 • dizajn korisničkog iskustva,
 • robotika,
 • razvoj algoritama i proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju ili strojno učenje,
 • rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.
Ako vam pojmovi varijabilni troškovi, poslovni plan i troškovnik nisu dobro poznati mogu vam pomoći u izradi poslovnog plana koji je sastavni dio potrebne dokumentacije. Mail adresa [email protected].

 Sretno u ostvarivanju poticaja. Kada postanete poduzetnik neki osnovni ekonomski pojmovi mogu vam biti od pomoći.

Planiranje uspješnog poslovanja i izrada poslovnog plana je u trenucima kada donosite jednu bitnu odluku u životu nešto što traži potpunu predanost.

Ako želite prepustiti stručnjacima izradu poslovnog plana kontaktirajte nas na mail [email protected].

Autor: Anka Cvitanović Jovanić

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter