SWOT analiza – što je, primjeri i predložak

31. ožujka 2024.

7 min čitanja
ACJ AIMS SWOT analiza

Što je SWOT analiza?

SWOT analiza (eng. Strenghts, Weaknesses, Opportunities i Threats) je jedna od najpoznatijih i najčešće korištenih analiza. Gotovo se uvijek izrađuje prilikom izrade strategije, poslovnih planova, investicijskih studija, prilikom prijava na EU natječaje, a vrlo često se koristi u procjeni osobina zaposlenika, timova…

Nije to samo jedan od alata za koji kad se izradi, stavite kvačicu i u ladicu. Ona nam zaista može pomoći. Bilo da želimo definirati svoje strateške smjernice ili jednostavno osvjestiti gdje se trenutno nalazimo.

Što to u praksi znači?

Pomaže nam u postavljanju pitanja koja nam mogu pomoći u prepoznavanju naših unutarnjih snaga i slabosti te vanjskih prilika i prijetnji.

Prilikom izrade SWOT analize razmišljamo koje su naše jake, a koje slabe strane te sagledavamo unutarnje okolnosti. To znači kako trebamo definirati snage i slabosti naših financijskih sredstava, zaposlenika i procesa.

Dok kod vanjskih prilika i prijetnji razmišljamo o npr. trendovima na tržištu, utjecaju krize na okruženje, odnosima s našim partnerima, promjeni zakonske regulative i sl.

I to je zapravo osnovna funkcija SWOT analize. I upravo je to razlog zašto je svakom poduzeću koje se bori na tržištu potrebna SWOT analiza. Ona je često potrebna i prilikom apliciranja za neki novi kredit, EU fondove i sl.

Prema nekim istraživanjima poduzeća više od 54% ispitanika se izjasnilo kako je SWOT analiza važna prilikom strateškog planiranja, dok je samo 2% ispitanika odgovorilo da je ona gubitak vremena.

Ostali ili ne znaju što je SWOT analiza (16%) ili smatraju da se može planirati bez nje (28%).

Izvor: thoughtleaders

Kako ne bi o izradi SWOT analize razmišljali kao o nečem „neprimjenjivom“, treba uvažiti i činjenicu da je njezina primjenjivost jako izražena i u svakodnevnom životu.

Smatrate li kako imate nedovoljno razvijenu neku vještinu, kako neku drugu imate razvijeniju od većine vaših kolega, kako ste jako motivirana osoba za postizanje ciljeva….

U trenucima kada se nalazimo pred donošenjem nekih odluka u životu sigurno pokušavamo sagledati sve dobre i loše strane te rizike na koje možemo naići. Ako trebamo npr. donijeti odluku o promjeni radnog mjesta ili poduzeća u kojem radimo, rješavanju stambenog pitanja, načina života ili komunikacije s ljudima oko nas, uvijek u obzir uzimamo sve pluseve i minuse. One koje su vezane uz nas same ili uz vanjsko okruženje.

Upravo nam je to najbitnije i kod planiranja.

Sagledati sve dobro i loše što nas očekuje u našem poslovanju i minimiziranje što je moguće više materijalnih i nematerijalnih rizika.

Koje su osnovne prednosti SWOT analize?

 • Jednostavnost izrade i korištenja.
 • Primjenjivost na sve segmente poslovanja.
 • Mogućnost pripreme na izazove koje nam nose naše slabije strane.
 • Osvještavanje trenutnog položaja na tržištu.
 • Osnova za postavljanje ciljeva poduzeća i pojedinaca.
 • Odgovara na pitanje koje strateške promjene možemo pokrenuti, kao rezultat SWOT analize.

Na koja sve pitanja je potrebno odgovoriti pri izradi SWOT analize?

Što radimo dobro? (SNAGE)

ACJ AIMS SWOT analiza snage

Naše prednosti su unutarnji faktori koji utječu na postizanje naših ciljeva.

Uglavnom su to faktori koji nam pomažu u isticanju ispred konkurencije, nešto u čemu smo bolji od drugih. 

To su naše strateške prednosti pred drugima koje nam omogućavaju dugoročnu stabilnost.

Postavite pitanja:

 • Što nas čini boljima od konkurencije?
 • Koje su naše prednosti u odnosu na konkurenciju?
 • Po čemu smo posebni na tržištu?
 • Koje kvalitete imaju naši zaposlenici?
 • Imamo li snažnu bazu lojalnih kupaca?

U nastavku ću vam olakšati s primjerima odgovora koji su primjenjivi za različite veličine poduzeća i djelatnosti. Pored primjera odgovora navedeno je i kratko pojašnjenje.

Preporuka je imajte i vi uvijek širi opis uz vaše prednosti - kako bi svima bilo jasno što konkretno ta prednost obuhvaća i zašto je istaknuta prednost.

Primjeri odgovora:

Jedinstven proizvod/usluga na tržištu
nudimo uslugu koja obuhvaća npr. neku specifičnost za koju smo prepoznali potrebu na tržištu, a nema je u ponudi - mobilna aplikacija za planiranje

Specifična znanja i kompetencije zaposlenika
znanje o kontrolingu i napredno korištenje BI alata

Financijska stabilnost
imamo dovoljno novca na računu za hladni pogon u idućih 6 mjeseci

Zadovoljstvo zaposlenika
zaposlenici su nam vjerni više od 5 godina

Snažna baza lojalnih kupaca
imamo kontinuitet u ponovnoj kupnji postojećih kupaca, koji čine više od 50% ukupnog prometa

Podrška koju pružamo našim kupcima
odgovaramo na pozive i mail-ove u roku od 1 sat

Vlastita distribucijska mreža
neovisnosni smo o pružateljima usluga prijevoza

Brza prilagodba za korištenje usluge koju pružamo
jednostavnost korištenja naše aplikacije

Jasna misija i vizija poduzeća
znamo u kojem smjeru razvijamo poduzeće

Konkurentnost cijene
imamo najbolji omjer cijene i kvalitete

Širok proizvodni asortiman
možemo zadovoljiti širi segment potražnje

Što moramo poboljšati? (SLABOSTI)

ACJ AIMS SWOT slabosti

To su područja koja moramo poboljšati, jer bi nam u budućnosti mogla uzrokovati probleme u poslovanju.

Ako promislimo koje su to situacije u kojima je konkurencija možda bolja od nas, što će nas spriječiti u postizanju nekog novog cilja. 

Važno je prepoznati te slabosti, a pogotovo ako uočimo značajniji utjecaj na poslovanje u budućnosti.

Moramo ih odmah ukloniti ili barem smanjiti rizik njihovog utjecaja.

One nedostatke u poslovanju koje možemo jednostavno riješiti, rješavajte odmah.

Ne odlažite ih za rješavanje u budućnosti.

Postavite si pitanja:

 • Koja područja u poslovanju moramo unaprijediti?
 • Što trebamo izbjegavati?
 • Imamo li dovoljno likvidnih sredstava?
 • Jesmo li dovoljno profitabilni?
 • Prestiže li nas konkurencija?
 • Trebamo li promijeniti poslovni model?

Primjeri odgovora:

Nefleksibilna radna snaga

ako se traži promjena radnog vremena, spremnost zaposlenika na promjene

Nespremnost na promjene

zaposlenici teže prihvaćaju bilo kakve promjene u poduzeću

Loša interna komunikacija

ne mora biti provedeno istraživanje kako bi otkrili otežanu komunikaciju između zaposlenika

Velika fluktuacija radne snage

često nam se mijenjaju zaposlenici, iako imamo uobičajeni ritam rada

Nedostatak likvidnih sredstava

nemamo sredstava na računu koji će nam omogućiti rad u hladnom pogonu 6 mjeseci

Nespremnost na pritisak konkurencije

na tržištu se javljaju novi konkrenti s novim uslugama, a mi ostajemo i dalje samo sa starom ponudom usluga

Nedostatak kooperanata koji bi nas podržali

nemamo dovoljno radne snage niti znanja, a ne možemo ugovoriti niti pomoć od vanjskih suradnika

Promotivni kanali prodaje

nedostaje nam posla za održavanje kontinuiteta u poslovanju i ne znamo na koji način uz pomoć promotivnih aktivnosti isto osigurati

Visoki troškovi proizvodnje

značajna ovisnost o promjenama cijena repromaterijala na tržištu

Smanjena produktivnost radne snage

zaposlenici su nam zasičeni prekovremenim radom na prethodnim projektima

Zastarjeli informacijski sustavi

nemamo mogućnosti exporta podataka pa puno toga radimo ručno

Koji su naši ciljevi? (PRILIKE)

ACJ AIMS SWOT analiza prilike
Prilike se odnose na utvrđivanje dijelova poslovanja koji su izvan našeg utjecaja, ali mogu imati pozitivan utjecaj na naše poslovanje. 

Mogu biti okolnosti koje su već prisutne na tržištu ili neke koje će se tek dogoditi u skoroj budućnosti.

Postavite si pitanja:

 • Koje vanjske promjene nam mogu pružiti nove prilike?
 • Koji su trendovi u našoj djelatnosti ili u ostalima?
 • Što trenutno nedostaje na tržištu, a mi možemo ponuditi?

Primjeri odgovora:

Kupci traže kompleksnije usluge, širu ponudu koju možemo pružiti

mi nudimo računovodstvene usluge, a kupci traže i izradu poslovnog plana

Puno je konkurenata na tržištu, ali ih malo nudi znanja koja imamo

imamo znanja iz upravljanja poduzećima s teškoćama

U kriznim vremenima naš proizvod/usluga je neophodan

dezinfekcijska sredstva u vrijeme COVID krize

Novi programi podrške za poduzetnike

imamo ponudu novih kreditnih linija koje pomažu poduzećima u poteškoćama

Poticaji razvoja djelatnosti

potražnja za uslugama projektiranja stambenih zgrada nakon potresa

Kupci traže jednostavna rješenja koja možemo ponuditi

imamo uslugu izrade poslovnog plana putem mobilne aplikacije

Nužnost rada od kuće

zaposlenicima omogućavamo rad od kuće 2 puta tjedno

EU poticaji za poduzetništvo

pratimo mogućnosti apliciranja za EU poticaje

Širenje asortimana proizvoda

razvijamo novi proizvod koji će pružiti veće zadovoljstvo korisničkom podrškom

Otvaranje novih tržišta

prisustvujemo sajmovima na tržištima u regiji

Koje prepreke imamo? (PRIJETNJE)

ACJ AIMS SWOT analiza prijetnje

Za razliku od prilika, prijetnje su vanjske negativne okolnosti na koje ne možemo utjecati.

Na žalost, uvijek su prisutne u okruženju. Njihov utjecaj je značajniji u vrijeme krize i nestabilnosti.

Ono što trebate prepoznati je kako možda neku od potencijalnih prijetnji minimizirati ili iskoristiti kao svoju prednost. Najčešće ćete to moći, ako poduzeće osnažite za brzu prilagodbu. 

Postavite si pitanja:

 • Koji su negativni utjecaji promjene na tržištu?
 • Javljaju li se na tržištu novi konkurenti koji mogu pružiti nižu cijenu, bolju uslugu?
 • Mijenjaju li se navike naših kupaca?
 • Jesu li naši ključni zaposlenici zadovoljni s uvjetima rada (plaće i druge beneficije)?
 • Postoji li opasnost odlaska ključnih zaposlenika u konkurentsko poduzeće?

Primjeri odgovora:

Tržište zahtjeva primjenu novih, skupih tehnologija

nemamo dovoljno likvidnih sredstava kako bi kupili novi stroj koji ima neutralan utjecaj na okoliš

Povećanje broja konkurenata koji imaju mogućnost ponuditi bolju cijenu

nismo povećali produktivnost radne snage

Loše odabrani kanali promocije proizvoda/usluge

naše promotivne aktivnosti nam nisu povećale prodaju

Pokušaj konkurencije da "vrbuje" naše ključne zaposlenike

ne osiguravamo zaposlenicima mogućnost obrazovanja

Nedostatak potražnje

imamo zastarjeli način obrade materijala

Nestabilnost cijena energenata

nismo sklopili ugovore za kupnju repromaterijala s fiksnom cijenom (u slučaju rasta cijena)

Nestabilnost cijena sirovina, repromaterijala…

nismo prilagodili prodajne cijene svojih usluga promjenama na tržištu

Promjena tečaja

nemamo zaštitu od valutnog rizika

Loša ekonomska situacija u RH i okruženju

nemamo strategiju izlaska na strana tržišta

Dugotrajna pandemijska opasnost

nemamo scenarije razvoja poduzeća

Kako potaknuti izradu SWOT analize?

ACJ AIMS stepenice vision goal plan action success

Ne treba nam velika priprema za njezinu izradu. Iako proces izrade može biti i kompleksan i jednostavan koliko god to želimo.

Najčešće poticaj može biti rasprava tijekom nekih radionica, sastanaka sa zaposlenicima ili kada moramo donijeti neku odluku.

SWOT analiza je strateški alat, a primjenjiva je u svakodnevnom poslovanju. 

Što češće imate u svom poslovanju propitivanje na gore postavljena pitanja, veća je šansa na pravovremeno prepoznavanje signala u poslovanju. Bilo da se radi o negativnim ili pozitivnim, unutarnjim ili vanjskim.

Proces može započeti na jednom sastanku kada odlučimo odgovoriti na gore postavljena pitanja, a moguće da smo potaknuti npr. zahtjevom banke, konzultanta za EU projekte, promjenom vlasnika….

Poticaj dakle, može biti vanjski ili unutarnji. Bez obzira od kuda došla inicijativa, zapamtite:

Samo poduzeća koja znaju svoje snage i slabosti, prilike i prijetnje, mogu dosegnuti ciljeve kojima teže.

Autor: Anka Cvitanović Jovanić

Prijavite se na newsletter

Prijavom prihvaćam da se moji podatci spremaju u bazu podataka i koriste u svrhu slanja newslettera ACJ AIMS d.o.o.

Newsletter